Научен доклад ID 1179 : 2015/3
УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО - КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Емилия Вайсилова

Транспортните предприятия в България, в по-голямата си част, принадлежат към малкия и среден бизнес. За да се развиват и оцеляват в съвременните икономически условия, същите следва да бъдат умело управлявани. Това изисква от мениджърите да владеят и прилагат ефикасни техники в управлението. За целта мениджърите следва да разполагат със сигурна и надеждна информация, относно осъществяваната дейност. Тази информация основно се осигурява от финансовото счетоводството. Същата, обаче не е достатъчна за изработването на уместни решения. Необходима е една планово-отчетна система, каквато всъщност е управленското счетоводство. Последното e свързано с изследване на приходите и разходите с оглед оптимизиране използването на ресурсите чрез планиране, контрол и анализ на дейността на предприятието.
С настоящата разработка се цели да се изясни мястото, ролята и значението на управленското счетоводство за усъвършенстване управлението на стопанската дейност в транспортното предприятие.

open/download as PDF
мениджмънт на транспортно предприятие управленско счетоводство планиране анализ изработване на решения контрол.transport undertaking management managerial accounting planning analysis decision - making control.Емилия ВайсиловаBibliography

[1] Маркс, К., Капиталът, т. II, София, 1968, (Marks, K., Kapitalat, t. II, Sofia,1968)

[2] Димитров, М., Управленски мотиви в счетоводството, Варна, 1988,

[3] CIMA, Management Accouting – Official Terminology, London, 1991

[4] Трифонов, Т., Счетоводен анализ на фирмата, ИК Сиела, София, 2000

[5] Личев, И., Б. Атанасов, Управленско счетоводство, Варна, 1997,