Научен доклад ID 1406 : 2016/3
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА В НЕЛИНЕЙНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА, ОПИСАНА С УРАВНЕНИЕ НА ДЮФИНГ

Галина Чернева

В доклада се предлага подход за управление на процеса, формиран в нелинейна електрическа верига, описана с неавтономно уравнение на Дюфинг. Той се основава на синтезиране на външни въздействия върху параметрите на системата, чрез които се увеличава амплитудата на отклонението на фазовата траектория от равновесните точки.

open/download as PDF
нелинейни електрически вериги хаотичен процес управление уравнение на Дюфингnonlinear electrical circuits chaotic process control Duffing equationГалина ЧерневаBibliography

[1]Guckenheimer J.M., P. Holmes. Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems and Bifurcation of Vector Fields. N.Y. Springer-Verlag,2006.

[2] Филипов Е., Нелинейна eлектротехника, С.„Техника”, 1979. (Philipov E. Nelineina elektrotechnika, S. Technika, 1979)

[3] Zh. D. Georgiev, I. L. Karagineva, Analysis and Synthesis of Self-Sustained Oscillators, Described by Perturbed Double Hump Duffing Equations, “Summer School Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’07”, Part II, pp. 79-87, 2007.

[4] D.W. Jordon and P. Smith. Nonlinear Ordinary Differential Equation. N.Y. Oxford University Press.1987

[5] Чернева Г. Идентификация и управление на хаотични процеси с приложение в електронните комуникации. Автореферат за придобиване на НС „доктор на науките”.2016.