Научен доклад ID 1245 : 2015/3
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 44-45

Иван Петров, Владимир Янакиев, Борислав Цветанов

В електрически локомотиви серия 44-45 е монтирана противопожарна сигнализация. Тя представлява система от термични предпазители и термостати. Те са монтирани в силовите електрически вериги на локомотива, като тягови двигатели, токоизправители, изглаждащи реактори и др. В сигнализацията участвуват блинкерни релета, термични предпазители, помощно реле, сигнални лампи „Пожар”. С повишаване на температурата (над 80 о С) се задейства термостатът, който прекъсва веригата на реле 528 и с включващия се контакт захранва блинкерното реле. С първата верига се задейства сигнална лампа „пожар”, а с втория контакт индицира в кой елемент има повишена температура. Акумулаторните батерии са монтирани в затворени метални шкафовете с естествена вентилация. Те не са осигурени с пожароизвестителна сигнализация в случай, че се появи пожар.През последните години вследствие на износвания на изолацията на проводниците в акумулаторните шкафове възникнаха пожари. Това наложи създаване на пожариизвестителна система, която да контролира наличието на пожар в акумулаторните шкафове на локомотива.

open/download as PDF
транспорт локомотиви енергетика електроснабдяванеtransport locomotives energy electricity and others.Иван Петров Владимир Янакиев Борислав ЦветановBibliography

[1] Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. - ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 26.03.2013 г.

[2] EN 45545-1:2013, Railway applications. Fire protection on railway vehicles. General