Научен доклад ID 1566 : 2018/4
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Даниела Тодорова, Иван Иванов

В настоящата разработка се прави анализ на основните елементи на инвестиционния процес, инвестициите, инвестиционната политика, инвестиционния проект, като се характеризират пътната инфраструктура, програмите, през които се финансират. Разглежда се модел на управлението на инвестиционните проекти с европейско финансиране.
Важен елемент при предоставянето на транспортна услуга има самата транспортна инфраструктура. Тя се разглежда като подсистема на транспортната система и включва транспортните пътища с прилежащите им технически съоръжения, необходими за извършване на транспортната дейност. Развитието на транспортната инфраструктура, нейното модернизиране е задължително условие за успешното интегриране в европейската транспортна система. От особено важно значение е да се извършва отговорно и правилно управление и разбира се целесъобразно усвояване на финансирането от европейски фондове за инвестиционните проекти.
На базата на резултатите от изследването са формулирани конкретни изводи относно използването и прилагането на методологията при изпълнение на инвестиционни проекти, като акцентът е поставен на ролята и за развитие на транспортната инфраструктура и икономиката на страната.

open/download as PDF
инвестиционни проекти финансиране развитие инструмент инвестиционни решения транспортна инфраструктураinvestment projects financing development instrument investment decisions transport infrastructure.Даниела Тодорова Иван ИвановBibliography

[1] Даниела Тодорова, ”Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт”, Сп. ”Икономически изследвания”, бр. 3, стр. 68-77Jel: R41 2012

[2] Д. Хаджиниколов, Кохезия и кохезионна политика на ЕС

[3] Добринка Кръстева, директор на Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” в администрацията на МС, в отговор на запитване относно очакваните средства от евро фондовете.

[4] Министерство на финансите, „ Позиция на Република България относно Определяне на национални цели по стратегията „Европа 2020”, (www.minfin.bg/document/8030:1)

[5] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, https://www.mtitc.government.bg (Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii I saobshtenia)

[6] Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id (Nacionalna programa za razvitie: Bulgaria 2020 (NPR BG 2020)

[7] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г, https://www.mtitc.government.bg .(Strategia za razvitie na transportnata sistema na RBulgaria do 2020)

[8] Тодорова Д., „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”, монография, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015г.

[9] Тодорова Д. Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия, дисертационен труд, 2009