Научен доклад ID 1264 : 2015/3
УПРАВЛЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА В ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дияна Гешкова Маринова

Транспортът е свързващото звено между производството и потреблението на материалните блага, които се произвеждат или добиват в световната и национална икономика. Без него не би било възможно осъществяването на каквато и да било икономическа или социална дейност в национален или световен мащаб. Транспортът като отрасъл е фактор, от който зависи състоянието и развитието на всички други отрасли.
Повечето фирми в България през последните години са изправени пред множество проблеми, трудности и предизвикателства. Засилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство от едната страна, а от друга самото развитие на фирмата, нейните стратегиии перспективи.
Сега успехът, доброто управление и усъвършенстването на всяка фирма се решава преди всичко от това,тя доколко е успяла да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.
Целта на моя доклад е да проследи особеностите на управлението на транспортната дейност и даде насоки за усъвършенстването на качеството на труд в транспортна организация.

open/download as PDF
транспорт усъвършенстване управлениенасоки принципи задачи и труд.transportation processing management guidelines principles tasks andlabor.Дияна Гешкова МариноваBibliography

[1] Евгени Василев „Управление на персонала в транспорта”- София 2008 г.,

[2] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,

[3] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg,

[4] Стратегии за развитие на националната транспортна система на Р България,https://www.mtitc.government.bg/