Научен доклад ID 1250 : 2015/3
УНИВЕРСАЛЕН MИКРОПРОЦЕСОРЕН РЕГУЛАТОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДБИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Георги Димитров, Иван Петров, Иван Ангелов, Марин Вълков

Електрическите транспортни средства /ЕТС/ представляват сложна система, в която разходът на електрическа енергия зависи от съвместното влияние на множество компоненти. Въпреки, че в тази система разходът на енергия за движение на ЕТС е основен, отоплението и климатизацията влияят съществено на общото потребление на енергия от возилата, тъй като енергийният разход при тях не зависи от пробега, а от времето им за работа. В доклада представен вариант на универсална микропроцесорна система за регулиране на електронагревателни отоплителни уредби в електрически транспортни средства за масов градски транспорт. Регулаторът е разработен на база едночипов микропроцесор. Принципът на регулиране е съобразен с действащите към момента европейски норми и стандарти за поддържане параметрите на топлинен комфорт в реални експлоатационни условия. Предложеният принцип на регулиране е базиран на разработен за целта алгоритъм за управление. Той е приложим при всички ЕТС за градски транспорт (тролейбуси и трамвайни мотриси), като може успешно да се използва и при безкупейни пътнически вагони на железопътния транспорт, обзаведени с конвекторни електрически отоплителни тела.

open/download as PDF
Отоплителни уредби на пътнически електрически транспортни средства Микропроцесорна система за регулиране на отоплителни уредби.Heating systems of electric passenger vehicles Microprocessor system for the regulation of heating systemsГеорги Димитров Иван Петров Иван Ангелов Марин ВълковBibliography

[1] БДС EN 14750-1:2006, Железопътна техника. Климатизатори за градски и крайградски подвижен състав. Част 1: Основни показатели за комфорт, Български институт по стандартизация, 2006.

[2] БДС EN 14750-2:2006, Железопътна техника. Климатизатори за градски и крайградски подвижен състав. Част 2: Типови изпитвания, Български институт по стандартизация, 2006.

[3] Димитров Г., Алгоритъм за управление на отоплителни уредби използвани в наземния градски електрически транспорт, Научни трудове на Русенски университет – 2014, том 53, серия 5.3, ISSN 1311-3321 (1622 стр.).

[4] Петров И., Г. Димитров, Б. Цветанов, Многофакторно електронно регулиране на отоплителните системи в трамвайни мотриси и тролейбуси, Технически университет – София, Електротехнически факултет, VI Научна конференция „ЕФ 2014”, 15-17 септември 2014, Созопол, България.