Научен доклад ID 1328 : 2016/3
УДАРНО-АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ НА НАВАРЕНИ МАТЕРИАЛИ НА ЖЕЛЯЗНА ОСНОВА

Александър Монов, Николай Тончев, Мохамад Реза Канзадех,Румяна Лазарова, Илиян Любомиров

Резюме:В публикацията са поместени резултати, за износването в условията на удар между стандартно наварен и изпитван образец, реализиран при наличие на слой от незакрепени абразивни частици в зоната на контакт. Тя дава представа за спецификата на този вид износване, в зависимост от силата на удара и едрината на абразива, при различни твърдости, постигнати чрез наваряване със сплави с различен въглероден еквивалент. На основата на експериментално изследване е доказано, че ударно-абразивното износване има свои специфични особености, които са изразени чрез съответните графични зависимости.

open/download as PDF
Ключови думи:ударно-абразивно износване наваряване числени подходи.Materials Science Impact-Abrasion test Numerical approaches.Александър Монов Николай Тончев Мохамад Реза КанзадехРумяна Лазарова Илиян ЛюбомировBibliography

[1] Виноградов В.Н., Г.М. Сорокин, Изнашивание при ударе, Машиностроение, М. 1982

[2] ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностро-ительных материалов на ударно-абразивное изнашивание.

[3] Бахметьев В.В. Расчет энергосиловых параметров установки для испытания металов и сплавов на ударно-абразивный износ.

[4] Воловик Е. Л. Справочник по восстановлению деталей М. Колос, 1981

[5] Вучков И., Програмна система за статистическо моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти, Техника, 1984 г.

[6] Вучков И., С. Стоянов, Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти, Техника, 1980 г.