Научен доклад ID 1572 : 2018/4
ТРЪБНИЯТ ТРАНСПОРТ ИНЖЕНЕРНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, СТАТУС, СТАТУКВО, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Пламен Парушев

В статията се систематизират научни въпроси от темата за управлението на специфичен вид транспортна дейност, част от сухопътния транспорт, който не превозва пътници и товари, а пренася най-вече поток от горива, необходими за енергетиката, икономиката, и за битови нужди.
В увода присъства обяснителен текст за включването на тръбния транспорт във физическата и социално-икономическата география на България.
През призмата на това вече задължително участие на тръбопроводите в икономиката на страната се посочват данни от научната литература за неговото функциониране и технически параметри, аргументират се належащи изисквания за промени в Закона за държавната тайна, за да се попълнят празнотите в статистическата характеристика на материално-техническата база на сухопътния транспорт, особено в частта му за тръбопроводния.
След позоваване на закони, които имат касателство към темата за законовата и нормативна регламентация на дейността на тръбопроводния транспорт, авторът се опитва да придаде на разработката и практико-приложен характер. Изтъква се необходимостта от по-тясна и непосредствена, синкретична обвързаност между Закона за енергетиката и примерно: бъдещ общ закон за сухопътния транспорт, който да регламентира и създава необходимите предпоставки за приложението на Закона за дейностите по предоставяне на услуги и тяхното интегриране в Търговския закон.
Статията завършва с кратък анализ на международното договаряне за пренос на втечнен газ и синьо гориво, като се има в предвид алеаторния характер на подобни договори, възможност за „промяна на посоката“ на тръбопреносителите, форс мажорни обстоятелства, международни обвързаности, трудности в диверсификацията на източниците на гориво, търговския риск.

open/download as PDF
икономика транспорт международна договореност проблеми и тенденции за развитие.economy transport international agreement problems and trends for development.Пламен ПарушевBibliography

[1] Личев, Т., Кръстев, Кр., Икономическа география на България. Академично издателство „Ценов“, Свищов, 2004.

[2] Дончев, Д., Каракашев, Хр., Теми по физическа и социално-икономическа география на България. Сборник материали за средношколци и кандидат студенти 2004/2005, Дванадесето преработено и допълнено издание, Ciela,София, 2002.

[3] Първанов, Хр., Манолова, Ив., Транспортни пазари. Университетско издателство, Стопанство, София, 2007.

[4] Арнаудов, Б., Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта. Издателски комплекс УНСС, София, 2013.

[5] Бакалова, В., Николова, Хр., Икономика на транспорта. Университетско издателство „Стопанство“, София, 2010.

[6] Първанов, Хр., Транспортни системи. Университетско издателство Стопанство, София, 2003.

[7] Първанов, Хр., Цветкова, Св., Организация на товарния транспорт. Университетско издателство Стопанство, София, 2006.

[8] Николова, Хр., Транспортният пазар в България. Университетско издателство Стопанство, София, 2010.

[9] Аврамов, П., Икономика на Транспорта. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков“, Издателска база, София, 2005.

[10] Статистически справочник 2016, София, 2016, НСИ.

[11] Петров, В., БДЖ плаща още 62 милиона от борчовете си. В. Монитор, 16.01.2017 г.

[12] Бойкова, М., Кой пътува с БДЖ? 1,3 млн. души на месец. В. 24 часа, 16.01.2017г.

[13] Димитрова, М., Спасова, А. Синонимен речник на съвременния български език. Издателство на Българска Академия на Науките, София, 1980.

[14] С. И. Ожегов, Словары руского языка. Издательство Советская энциклопедия, Москва, 1975.

[15] Николова, Хр., Транспортния пазар в България състояние и перспективи за развитие, Университетско издателство Стопанство, София, 2010.

[16] Закон за дейностите по предоставяне на услуги, Обн. ДВ. бр. 15/23.02.2010 г. доп. ДВ. бр. 21/09.03.2018 г.

[17] Талеб, Насим. Черният лебед. Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара. Изд. Инфо Дар ЕООД, София, 2011.

[18] Милев, Ал. Николов, Б. Братков., Й. Речник на чуждите думи в Българския език, София 1978, Изд. Наука и изкуство.

[19] Търговски закон, Обн. ДВ, бр. 48/18.06.1991, изм. и доп. ДВ. бр. 15/16.02.2016, доп. ДВ. бр. 27/27.03.2018.

[20] Сянката на Тръмп покори Давос, В. „Русия днес – Русия сегодня“, 27-01-02.02.2017. Икономика.

[21] Бояджиев, М., „Сравнителен анализ на възможностите за пренос на природен газ”, списание Инженеринг ревю, брой 4, 2013.