Научен доклад ID 1575 : 2018/4
ТРУДОВ ПАЗАР В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА Р БЪЛГАРИЯ –ХАРАКТЕРИСТИКА, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ

Даниела Тодорова, Димитър Тодоров

Транспортният сектор оказва пряко влияние върху развитието на икономиката на страната, както и върху размера на създавания БВП и заетостта.
В разработка се изследва влиянието на икономическата криза върху трудовия пазар, като акцентът е поставен на отражението в транспортния сектор. Разглеждат се въпроси за икономическата същност на безработицата, безработните лица, коефициентът на безработица. На основата на сравнителен анализ се представят проблеми относно тенденциите и перспективите на трудовия пазар в България. Разгледани са въпроси свързани с политика на заетост в транспортната система и трудовите процеси в транспорта.
Представят се възможностите за насърчаване на заетостта, повишаване на конкурентоспособността на транспортните фирми, както на националния, така и на международния транспортен пазар. Извършен е анализ на транспортните предприятия по видове транспорт. Показва се обща информация за пазара на труда в транспортния сектор, като са разгледани основните тенденции в развитието му и са определени факторите на влияние.
Пазарът на труда в транспортния сектор на Република България има важно икономическо и социално значение, както за стабилността на икономиката, така и за обществото, защото влияе върху развитието на страната и качеството на живота.

open/download as PDF
трудов пазар безработица транспорт заетостlabor market unemployment transport employmentДаниела Тодорова Димитър ТодоровBibliography

[1] Ганев, П., Заетост по време на криза, Институт за пазарна икономика, 2012г.

[2] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, www.mtitc.government.bg

[3] Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/otrasal?otr=10

[4] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., http://www.optransport.bg/page?c=209

[5] Стратегия „Европа 2020” – стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm