Научен доклад ID 1211 : 2015/3
ТРЕПТЕНИЯ НА МЕХАНИЧНА СИСТЕМА С ПОЗИЦИОННО СУХО ТРИЕНЕ И КИНЕМАТИЧНО И СИЛОВО СМУЩЕНИЯ

Детелин Василев

В работата се разглеждат трептенията на двумасова механична система, образувана от последователно съединени с еластодисипативни елементи точкови маси. Този модел се използва за моделиране на окачването с листови ресори на различни превозни средства. Често при изучаване трептенията на такъв тип ресори се прилага линеаризация на нелинейностите, при условието на енергийна еквивалентност. Трептенията тук се възбуждат от кинематично и силово смущения. Динамичния и математичния модели на системата са решени числено и са формулирани изводи.

open/download as PDF
листов ресор позиционно сухо триене кинематични смущенияleaf springs kinematic disturbance dry frictionДетелин ВасилевBibliography

[1] Vassilev,D., M. Marinov, Forced vibrations of a mechanic system with positional dry friction and kinematics disturbance, 2nd European Nonlinear Oscillation Conference, Prague, September 9-13, 1996, ISBN 80-85918-20-X, s. 479-482.

[2] Василев, Д., Принудени трептения на механична система с две степени на свобода при наличие на позиционно сухо триене, Научна конференция на Висшето военно артилерийско училище, Шумен, май, 1988.

[3] Тондл А., Нелинейные колебания механических систем, Мир, Москва, 1978.