Научен доклад ID 1181 : 2015/3
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

Орлин Илиев Колев

В исторически аспект, трансформацията на капитала от държавен към частен е едно от основните и значими действия, част от прехода от командитно административна икономика в икономика на пазарен принцип. Чрез процеса на масова приватизация, се извършва, в сравнително кратък период, голямо количество публично раздържавявене при участие и достъп на максимален брой участници.
Aкцентът на доклада е насочен към първата вълна на масовата приватизацията в Република България която стартира в средата на 1996г. и приключва юли 1997г. Първата вълна на масовата приватизация е формирана от три тръжни сесии, като предложени бяха 84,8 милиона акции. Към 30 юли 1997г. е извършена трансформация на 69,1 милиона акции, представляващи 13 % раздържавена собственост.
Целта на доклада е да разгледа и анализира промяната на собствеността на държавните предприятия, представени от Министерството на транспорта за масова приватизация и последващата им трансформация в частна собственост, като са разгледани и анализирани етапите, участниците и последващите събития след приключване на трите централизирани търга на първия етап на масовата приватизация.

open/download as PDF
Масова приватизация инвестиционни бонове раздържавяване приватизационни фондовеMass privatization investment Bon privatization fundsОрлин Илиев КолевBibliography

[1] Колектив, Каталог на предприятията включени в списъка за масова приватизация, Министерски съвет, Център за масова приватизация, 1996г., София,

[2] Колектив, Как да участваме в масовата приватизация /справочник/, Сердика консулт, 1995г., София,

[3] Официален интернет сайт на Български транспортен холдинг АД <http://www.bthold.com>,

[4] Официален интернет сайт на Българска фондова борса София АД <http://www.bse-sofia.bg>,

[5] Официален интернет сайт на Комисията за финансов надзор <http://www.fsc.bg>,

[6] Официален интернет сайт на Агенцията за приватизация <http://www.priv.government.bg>,

[7] Официален интернет сайт на Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието <http://www.brra.bg>,

[8] Официален интернет сайт на Централен депозитар АД <http://www.csd-bg.bg>,

[9] Интернет сайт „БИК Капиталови пазари“ ЕООД <http://beis.bia-bg.com>.