Научен доклад ID 1568 : 2018/4
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Снежана Карипова

Увеличаващата се мобилност на пътници и товари, поражда множество предизвикателства, свързани с транспортния процес и неговата ефективност, качество на услуги, безопасност и екологично влияние. За да бъде подобрена текущата обстановка, както и бъдещето развитие на транспортната среда, интелигентни транспортни системи (ИТС) биват прилагани все по-често. Те позволяват повишаване на безопасността и ефективността на превозната дейност, усъвършенстване на управлението на транспортната инфраструктура, подобряване на екологосъобразността на различните видове транспортни средства, както и осигуряване на непрекъснатост на транспортния процес. Въвеждането на ИТС в България е свързано с прилагането на редица нормативни изисквания на Европейската нормативна рамка. Този доклад има за цел да разгледа същността на ИТС, както и целите им на прилагане, представяйки някои от основните услуги предлагани от ИТС, които биват използвани за преодоляване на съществуващите проблеми в транспортната мрежа и нейното по-нататъшно развитие.

open/download as PDF
интелигентни транспортни системи същност цели.inteligent transportation systems nature objectives.Снежана КариповаBibliography

[1] Николова, Х. Интелигентни транспортни системи. Политика и практика за внедряване. София, 2017.

[2] Европейска комисия. Превоз на товари в Европа: новите инициативи на Комисията за по-голяма ефективност и устойчивост. IP/07/1550, Брюксел, 2007.

[3] Кръстанов, К., Георгиева, П. Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и връзка с останалите видове транспорт. Механика Транспорт Комуникации, 2014.

[4] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. Списанието е индексирано и реферирано от Jurnal of Economic Literature/EconLit, издания на американската икономическа асоциация AEA и RePE

[5] Communication from the Commission: Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe. 2008.< http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0886 > Last seen:12.05.2018.

[6] Европейска комисия. Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Официален вестник на Европейския съюз, 2010, L-207.

[7] Европейска комисия. Регламент (ЕО) №661/2009 на Европейския парламент и на съвета. Официален вестник на Европейския съюз, 2009. L-200.

[8] Тодорова Д., „Интелигентните транспортни системи – възможност за устойчиво развитие на обществения транспорт”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3

[9] Intelligent Transportation Systems for Sustainable Development in Asia and the Pacific. 2015. < http://www.unescap.org/resources/intelligent-transportation-systems-sustainable-development-asia-and-pacific > Last seen: 12.05.2018.

[10] The Intelligent Transport Systems (ITS) Practitioners’ Guide To Europe. 2011. < http://its-uk.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/ITS-UK-EU-Guide1.pdf > Last seen: 12.05.2018.