Научен доклад ID 1317 : 2016/3
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

Георги Димитров

Транспортът има ключова роля за икономическото и общественото развитие на страната. Транспортният пазар в България представлява специфична сфера на търсене и предлагане на транспортни услуги и свързаните с тях транспортни мощности с цел осъществяване на пространствено преместване на пътници и товари. В настоящия доклад е направен анализ на развитието на товарния и пътнически транспортен пазар в България, след приемането на страната в Европейския съюз. Разгледаният девет годишен период позволява да се проследят основни тенденции в развитието на националния транспортен пазар и на тази база да се направят препоръки за бъдещото му устойчиво развитие.

open/download as PDF
транспортен пазар товарен транспорт пътнически транспорт.transport market freight transport passenger transport.Георги ДимитровBibliography

[1] Статистически справочник 2008, 2011, 2015, НСИ, www.nsi.bg

[2] Желязкова, Д., Баланс в транспортния сектор на България, Известия на съюза на учените, Варна, 2012

[3] Николова, Хр., Транспортният пазар в България – състояние и перспективи за развитие, УИ „Стопанство”, 2010

[4] Горанова, К., Българските транспортни компании успяват да увеличат приходите си и да навлязат в нови полета въпреки лабилния пазар, Капитал, 2015, www.capital.bg

[5] Славова-Ночева,М.,Предизвикателства пред конкуренцията и конкурентоспособността на транспортния пазар в България, сп. Механика, Транспорт, Комуникации, бр. 3, 2012