Научен доклад ID 1171 : 2015/3
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ

Антоанета Кирова, Светослава Шапарова

КНР се очертава като перспективен външнотърговски партньор на България за следващия период от 15-20 години, поради нарастващите инвестиционни и търговски интереси от страна на бързо развиващата се азиатска икономика. Сътрудничеството ще има изключително позитивно въздействие за икономическото развитие и транспортно-логистичното обслужване на външната търговия на страната ни. Насоките, в които могат да се развиват икономическите отношения между България и Китай са няколко, но на първо място е насърчаване на търговския стокообмен, с увеличаване износа на цветни метали, вино, розово масло и др. от България за Китай. На второ място, Китай е заинтересуван от географското положение на България като предпоставка за развитие на проекти в сферата на телекомуникациите, логистиката, инфраструктурата и информационните технологии. В разработката са разгледани основните компоненти на външнотърговското сътрудничество между България и Китай, като са откроени потенциалните и перспективни области за неговото бъдещо развитие. Обърнато е внимание и на транспортно-логистичните възможности за реализиране на външнотърговските връзки между двете държави.

open/download as PDF
секторна характеристика международна търговия логистични вериги за добавена стойност транспортно-логистично обслужванеsectoral characteristics international trade added-value logistical chains transport and logistics’ services.Антоанета Кирова Светослава ШапароваBibliography

[1.] Кирова, А., Международен транспорт, спедиция, застраховане, изд. Найс, 2011 г., ISBN 978-954-8587-11-2,

[2.] Rodrigues, Jean-Paul, The Geography of Transport Systems, 3rd Edition, Routledge, Taylor and Francis Group, 2013, ISBN 978-0-415-82253-4,

[3.] Black, W. (2003) Transportation: A Geographical Analysis. New York: Guilford.

[4.] Кирова, А., Транспорт, глобализация и международна търговия,AcademicJournal "Mechanics, Transport, Communications", Volume 11, Issue 3/2013, Part I, Секция "Икономически проблеми на транспорта, "III-35-42, ISSN 1312-3823

[5.] Статистическа информация, НСБС, http://nsbs.bg

[6.] http://www.mi.government.bg/bg/themes/kitai-192-333.html?p=eyJwYWdlIjo0fQ

[7.] http://export.government.bg/ianmsp/foreign-trade-Bulgaria