Научен доклад ID 1556 : 2018/1
СЪПЪТСТВАЩИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Даниела Тодорова, Дияна Маринова

В днешните икономически условия знанията придобиват ключово значение за съществуването на всяко предприятие, те се явяват и ключов фактор в конкурентната борба. Човешкият фактор заема водещо място, като основна производителна и творческа сила. В тази връзка на преден план стои въпросът за начините и подходите за придобиване на нови фирмени знания. Един от тези начини е именно обучението на персонала.
В настоящата разработка се изследва влиянието на процеса на обучение на служителите в предприятията на националната икономика, като акцентът е поставен на съпътстващите проблеми и отражението им върху ефективността и мотивацията на хората.
На база внимателно проучване, анкетиране и анализиране на процеса „обучение” в няколко бизнес организации са изведени изводи, препоръки, възможности и насоки за разрешаване на основните проблеми, възникващи в този процес.
Изготвянето на анализ по тези наболели въпроси, с представяне на насоки и препоръки, би могъл да послужи при разработване на по -добри фирмени стратегии за обучение на служители.

open/download as PDF
процес на обучение проблеми ефективност на обученията краен резултат.education process problems effectiveness of education results.Даниела Тодорова Дияна МариноваBibliography

[1] Гюрова, В., Андрагогия. Изкуството да обучаваме възрастните. С., 1998.

[2] Мерджанова, Я., Господинов, Б., Цветанска, С., Институции и субекти на пазара на труда. С ., 2004.

[3] Атанасова, М., Подбор и обучение на персонала. С., 1997.

[4] Владимирова, К., Управление на човешките ресурси. С., 1999.

[5] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,

[6] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, (“Razvitie na choveshkite resursi”)