Научен доклад ID 1222 : 2015/3
СЪЗДАВАНЕ НА ДИНАМИЧЕН ИНЖЕНЕРЕН МОДЕЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Невена Ивайлова Бабунска-Иванова

В настоящата разработка е създаден динамичен инженерен модел на железопътна линия със софтуерния продуктAutoCADCivil 3D. Разгледани са отделните етапи на създаване на модела. В резултат на това са направени съответните анализи и заключение.

open/download as PDF
динамичен инженерен моделпроектиране железопътна линия AutoCADCivil 3D.Dynamic Engineering Model Design Railway AutoCAD Civil 3D.Невена Ивайлова Бабунска-ИвановаBibliography

[1]Chappell E. AUTOCAD CIVIL 3D 2014 Essentials, Sybex, 2013, SBN: 978-1-118-57502-4

[2] http://proektirane.eu/index?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=69&miid=1

[3]Иванов Р. Проектиране на пътища с Делоне триангулация. XVIМеждународна научна конференция “Транспорт 2006“, ВТУ “Т. Каблешков“, Сборник доклади ISBN-10:954-12-0130-X

[4]Иванова М. Учебно-методическо ръководство по проектиране и строителство на железопътни линии, София 2009, ISBN-978-954-12-0176-3

[5] Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътните стрелки, София 2010

[6]Шумаров П. AutodeskCivil 3D 2007 Практическо ръководство, КАД Пойнт, София 2006