Научен доклад ID 1333 : 2016/3
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Васко Ананиев Василев, Ангелина Христова Миликина

През последните 25 години сме свидетели на непрекъснати промени на законовите и подзаконови нормативни документи в сферата на финансовото управление, а след приемането на България за член на Европейския съюз и на финансовото управление и реализация на инвестиционни проекти. Съвременните промени налагат нови елементи на системата за управление на проектите н строителството и по специално на системата от цели и функционалното декомпозиране. Въз основа на това се получава информация с по-високо качество относно състоянието на обекта и възможностите за повишаване на ефективността но строителния процес. Необходимо е да се отбележи, че разработването и внедряването на съвременни системи за финансово управление и контрол подобрява дейностите по управление на проектите и представлява своеобразна гаранция за успешното им завършване.

open/download as PDF
мониторинг; оценка; финансов мениджмънт; инвестиционен проект; междинно плащанеmonitoring; evaluation; Financial Management; investment project; an interim paymentВаско Ананиев Василев Ангелина Христова МиликинаBibliography

[1] Yescombe E.R. (2002) Principles of project finance, Yescombe consulting Ltd, London

[2] Meigs W.B., Whittington O.R., Pany K., Meigs R.F.(1989) Principles of auditing, American institute of certified public accountants Inc.

[3] Anthony R.N., Dearden J., Govindarajan V. (1991) Management control systems, Harvard business school Publishing division, Boston

[4] Галиц Л. (1994) Финансов инженеринг, Делфин прес, Бургас

[5] http://www.audit.gov.cn/web734/n737/c83605/part/44525.pdf

[6] http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1423521768.38construction-financial-management.pdf