Научен доклад ID 1436 : 2017/4
СТРОИТЕЛСТВО НА МОРСКИ ГАЗОПРОВОДИ

Никола Димитров, Румен Иванов

В докладът се разглежда технологията на строителство на морски газопроводи и голямото значение на морските газопроводи за икономиката на страната. Специално внимание е отделено на изчисляването на крайното налягане на газопроводът, като се отбелязва необходимостта от отчитане на температурата на газа по протежение на тръбата.

open/download as PDF
морски газопровод строителство пренос на газmarine gas pipeline civil engineering gas transportationНикола Димитров Румен ИвановBibliography

[1] Бояджиев М., „Сравнителен анализ на възможностите за пренос на природен газ”, списание Инженеринг ревю, брой 4, 2013

[2] Иванова М., “Учебно-методическо ръководство по проектиране и строителство на железопътни линии”, София, 2009

[3] Николов В., “Проектиране и строителство на пътища”, ВТУ ”Т. Каблешков”, 2008

[4] Тетельмин, В., В. Язев, „Нефтегазопроводы”, Москва, Сайнс-Пресс, 2008

[5] Мутафчиев М., „Математично моделиране на процесите, протичащи в цевните оръжия и топлинните двигатели”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, София, 2017

[6] Бабунска Н., „Създаване на динамичен инженерен модел при проектиране на транспортна инфраструктура”, Механика, Транспорт, Комуникации, том.13, брой 3/3, 2015

[7] Braestrup M., J. Andersen, L. Andersen, M. Brssyndum, N. Rishøj Nielsen, “Design and Installation of Marine Pipelines”, Wiley-Blackwell, 2009