Научен доклад ID 1657 : 2018/2
СТРАТЕГИЯ ЗА ГЪВКАВО ДИНАМИЧНО АДРЕСИРАНЕ НА ТОВАРИ В ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД

Веселин Даскалов

Предназначението на складовете е основен фактор при определяне на тяхната техническа съоръженост и степен на механизация и автоматизация на процесите в тях и при избора на организация и технология на работа. В логистичните складове на транспортните предприятия се извършва преобразуване на параметрите на товаропотоците – товарите престояват до получаване от собствениците или за следващо транспортиране. Тази им особеност изисква прилагане на различна стратегия за адресиране на постъпващите товари. Разработена е структура на система за реализация на тази стратегия, основаваща се на нов модел и алгоритъм за гъвкаво динамично адресиране, която ще повиши ефективността манипулационните процеси в логистичните складове поради намаляване на пробега на товарно-разтоварните машини (ТРМ).
В основата на системата е регистър на собствениците на товари, съдържащ информация за средното време за престой на товарите в склада и динамично разпределяне на вместимостта на склада на зони с различна големина и с различен приоритет за заемането им.
Направеното изследване показва, че прилагането на стратегията за гъвкаво динамично адресиране може да намали пробега на ТРМ до 18.89%, в сравнение с традиционно прилаганите стратегии за адресиране, при изпълнение на едни и същи заявки.

open/download as PDF
склад компютърен модел адресиране на товариwarehouse computer model cargo addressingВеселин ДаскаловBibliography

[1] Маликов О. Б., Склады гибких автоматических производств, „Машиностроение”, Ленинград, 1986

[2] Кръстев К. и др., Складови и транспортно-складови системи, „Техника”, София, 1992

[3] Баев Д., Бояджиев Я., Системи за управление на автоматизирани складове, „Техника”, София, 1981

[4] Кръстев К. и др., Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността, „Техника”, София, 1975

[5] Гаджинский А. М., Современный склад, „Проспект”, Москва, 2005