Научен доклад ID 1491 : 2017/3
СТАЦИОНАРЕН ГАЗОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРОТИЧАЩИ В ГАЗОПРОВОДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

Мариан Н. Мутафчиев

Представен е математичен модел на газодинамичните процеси протичащи в газопроводите за природе газ при стационарна постановка на задачата.

open/download as PDF
газопровод стационарен газодинамичен моделGas pipeline stationary gas dynamics modelМариан Н. МутафчиевBibliography

[1.] Fox J. A. Hydraulic analysis of unsteddy flow in pipe networks London, 1977. Руский перевод, Гдравлический анализ неустановившегося течения в трубопроводах. Москва, Энергоиздат, 1981. 248 с.

[2.] Грачов В. В. Применение метода характеристик для расчета неустановившегося движения воздуха в тормозной магистрали поезда. - от личния архив на автора.

[3.] Мутафчиев М. Н. Дисертация за получаване на научна степен „Доктор на науките” на тема „Математично моделиране на процесите, протичащи в

цевните оръжия и топлинните двигатели” 2016.