Научен доклад ID 1428 : 2017/4
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ ОТ ЧУЖБИНА КЪМ БЪЛГАРИЯ

Мирела Михайлова, Натали Михайлова, Симона Данкова, Миглена Димитрова

Туризмът има важно значение в социален и икономически аспект. Благодарение на него човешкото здраве и трудоспособността се стабилизират и се разкриват работни места, които понякога са основен източник на доходи за определено селище и подобряват жизнения стандарт в него. В личен план, пътуванията, които хората предприемат, често обогатяват тяхната езикова, познавателна и социална култура.

open/download as PDF
транспорт статистически анализ и оценка на туристическите пътувания от чужбина към Българияtransport statistical analysis and evaluation of tourist trips from abroad to BulgariaМирела Михайлова Натали Михайлова Симона Данкова Миглена ДимитроваBibliography

[1.] Статистически данни oт НСИ.

[2.] Министерство на туризма