Научен доклад ID 1430 : 2017/4
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Райчо Лацин, Едуард Венков

Значението на въздушния транспорт за мобилността на хората и стоките силно нараства през последните години. Въздушният транспорт създава предпоставки за гъвкавост при непрекъснато изменящата се конюнктура на стоковите пазари. Съвременните изисквания за мобилност на хора и стоки са насочени, както към бързи доставки, така и към кратки времепътувания отнасящи се до деловите и туристическите пътувания.
В статията ще бъдат изследвани и анализирани основни показатели за дейността летище София за периода 2011-2015 година, в това число въздушните пътнически и товарни превози и самолетодвижения. На база направените анализи са изведени топ 10 авиокомпании (превозвачи) към 2016 година. Представени са и топ дестинациите.

open/download as PDF
транспорт статистически анализ и оценка на летище Софияtransport statistical analysis and assessment of Sofia AirportРайчо Лацин Едуард ВенковBibliography

[1] Анализ Тодор Христов - „Нова визия”

[2] Ръководство на въздушното движение - www.bulatsa.com/

[3] Данни от сайта на летище София - https://www.sofia-airport.bg

[4] Интернет сайт на НСИ – www.nsi.bg