Научен доклад ID 1449 : 2017/3
СРАВНИТЕЛНО НАДЕЖДНОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЧНАТА ЧАСТ НА СЛОЖЕН ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Владимир Бояджиев

Производствените мощности, ангажирани с производство на резервни части за транспортна техника у нас, са в немалка степен амортизирани – морално и физически. Сравнително достъпен вариант за обновяване на това производствено оборудване е извършването на модернизация. Обект на настоящия доклад е модернизацията на механичната част на такъв сложен технически обект. Обикновено има различни варианти за извършването на конкретна модернизация – например има избор измежду различни производители на системи, модули, елементи. В доклада е предложена методика за сравнително изследване измежду различни варианти за модернизация. Критерият за сравнение е състоянието на експлоатационната надеждност, а от там – и на работната ефективност на изследваните обекти след извършване на модернизацията

open/download as PDF
експлоатационна надеждност модернизация механична част сложен технически обект сравнително изследванеoperational reliability modernization mechanical part complex technical object comparative studyВладимир БояджиевBibliography

[1] Shamil M. Valitov, Marina N. Myznikova, Anastasia A. Bannikova, Modernization Projects in the Power Industry: Performance Evaluation, Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, Elsevier B.V,

[2] Aleksey Plaksin, Alexander Gritsenko, Konstantin Glemba, Modernization of the Turbocharger Lubrication System of an Internal Combustion Engine, Procedia Engineering, Volume 129, 2015, Elsevier Ltd.,

[3] Lionginas Liudvinavičius, Virgilijus Jastremskas, Modernization of Diesel-electric Locomotive 2M62 and TEP-70 Locomotives with Respect to Electrical Subsystem, Procedia Engineering, Volume 187, 2017, Elsevier Ltd.