Научен доклад ID 1282 : 2016/2
СРАВНЕНИЕ НА ДВАТА ВИДА КРИВИ НА ИЗМЯТАНЕ ЗА СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ С ПОСТОЯННО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ

Тодор Георгиев

В доклада е направено сравнение между двата вида криви на измятане, които са разрешени от Еврокод 3 – общ случай и „алтернативен” случай.
Най-напред са построени техните графики, тъй като те не са дадени в ЕС3.
Сравнението е направено според типа на напречното сечение, а не според наименованието на кривите. Това е необходимо, защото в общия случай кривите са 4, а в „алтернативния” те са 3 броя. Построени са и графиките на разликите в проценти между стойностите на коефициентите на измятане.
Установено е, че за най-често срещаните типове напречни сечения, ползването на кривите по „алтернативния” случай е по-икономично и достатъчно сигурно.
Накрая авторът е направил разсъждения относно това, кой от двата вида криви е основен. Приведени са доказателства от самия ЕС3, че именно „алтернативния” случай е основен.

open/download as PDF
измятане криви сравнениеbeams steel bending buckling curves.Тодор ГеоргиевBibliography

[1] Сборник от стандарти. Сборник 3 „Проектиране на сгради със стоманени конструкции”, БИС, С., 2010.

[2] Драганов Н., Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции съгласно Еврокод 3., С., Строителни конструкции, 2006.

[3] Драганов Н., Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции съгласно Еврокод 3., С. УАСГ, 2011.

[4] Рангелов Н., Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи., С., КИИП – РК София – град.