Научен доклад ID 1524 : 2017/3
СИСТЕМНО-СИНЕРГИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Галина Чернева, Елена Димкина

Транспортните системи са сложни нелинейни динамични системи (НДС). Като такива те притежават редица общи свойства и сходни процеси, характерни за динамични системи с различна физична природа. Това определя общ подход в изследването им. В качеството на такъв се явява системният подход, като част от динамичното описание на физичните системи. Чрез него анализът на процесите в транспортни системи се извършва от единни позиции.
Транспортните системи са открити и самоорганизиращи се системи - понятия, присъщи на синергетичните структури. Синергетичната методология, която е тясно свързана с теорията на фазовите преходи и бифуркациите, е основна методологична база за анализ на процесите в тях.
В настоящата работа се разглежда синергетичната концепция за процеса на управление в транспортни системи. Тя се свежда до целева и насочена самоорганизация, т.е. преход от непредсказуемо поведение към желаното състояние чрез уточнен алгоритъм на база преобразуване на атрактора при съгласуване на естествените свойства на управляваните процеси и целта на управление.

open/download as PDF
транспортни системи синергетика нелинейна динамична система самоорганизацияtransport systems synergistic non-linear dynamic system self-organizationГалина Чернева Елена ДимкинаBibliography

[1] Котиков Ю. Г. Основы системного анализа транспортных систем: учеб.пособие СПбГАСУ, 2001. – 264 с.

[2] Бахур А. Концептуальные основы системного подхода и содержание современной инженерной практики. http//www.uci.ru/inteltekh/ 1999.

[3] Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. СПб.: «Изд. дом «Бизнесс-пресса», 2000 г. – 326 с.

[4] Антонов А.В. Системный анализ: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2004. – 454 с.

[5] Дмитриев О. Системный анализ в управлении: Научное и учеб. издание. М. 2005г.

[6] Petrakieva, S., O. Garasym, I. Taralova, G-interval Method for Secure Chaotic Synchronization and Information Transmission, Proceedings of 9th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST – 2014), ISSN: 978-1-908320-39/1/25.00 © 2014 IEEE, 8 – 10 December 2014, London, UK, pp. 37 – 42.