Научен доклад ID 1512 : 2017/3
СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛEКТРОПРОВОДИ ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 20 kV

Гюлек Неджиб, Васил Димитров

Голяма част от късите съединения във въздушните електропроводи от разпределителната мрежа са преходни по своята същност (80-90%) - при бури, от светкавици, моментно докосване от клони на дървета и дp. Това би причинило продължително нежелано прекъсване на електрозахранването на потребителите. Следователно, необходимо е инсталиране в мрежата на реклоузери за автоматично повторно включване (три или 4 опита преди окончателното изключване на участъка). Тези съвременни устройства позволяват внедряване в SCADA-системи за дистанцио-нен контрол. В доклада е разгледана такава система за мониторинг и управление на електропроводи от разпределителната мрежа в района на гр. София. Осигурява се събиране и предаване на информация за състоянието на съоръженията и за измере-ните величини – токове, напрежения, мощност и др. Представени са в графичен вид измервания в реално време и регистрирани превключвания при възникнали аварии.

open/download as PDF
SCADA системи автоматично повторно включване реклоузерSCADA systems automatic recovery recloserГюлек Неджиб Васил ДимитровBibliography

[1] Ware S., Improving Network Reliability with Reclosers, G&W, FECA Meeting, 2012

[2] Aydin Y. Z., K. Brown, A. Campbell, Smart Recloser Circuit Breaker, Worcester Polytechnic Institute, 2009

[3] Димитровa E., Система за дистанционно управление на влаковото движение, VIII научна конференция ”ЕФ 2016”, 12-15.09.2016, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, том 67, кн. 1, 2017, стр. 407-412

[4] Димитрова Е., SCADA-cистеми за сградна автоматизация, III научна конференция с международно участие „КЕИТ 2016“, Н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 14, брой 3/2, 2016, статия № 1395, стр. Х-26 – Х-31

[5] Сигнализатор на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данни, за въздушни електропроводи 20 kV, с посочно действие, Техническа спецификация, ЧЕЗ Разпределение България АД, 2017

[6] Телеуправляем триполюсен товаров прекъсвач, секционен тип, за монтиране на открито, Техническа спецификация, ЧЕЗ Разпределение България АД, 2017

[7] Телеуправляем триполюсен, двупозиционен прекъсвач - Реклоузер, за монтиране на открито, Техническа спецификация, ЧЕЗ Разпределение България АД, 2015