Научен доклад ID 1601 : 2018/3
СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ НА АДАПТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ

Златин Трендафилов

Разглеждат се проблеми свързани със задръстванията в градовете и подобряване на ефективността при системите за управление на движение. Изследвани са различни подходи за управление на светофарните уредби. Представен е адаптивен режим, за контрол на кръстовища, свързан с непрекъснатото регулиране в зависимост от моментните стойности на трафика, като се отчитат връзката между кръстовищата в целият участък които да бъде управляван. Реализиран е симулационен модел за координирано управление на трафика за реалната част от градската пътна мрежа чрез програмния продукт AnyLogic. Използвани са реални данни за движението на транспортните средства. Разгледани са варианти за регулиране на трафика. С помощта на разработения модел и дефинирани критерии са оценени ефектите от прилагане на адаптивно управление на светофарните уредби за пътен участък. От анализа на резултатите се забелязва значителен ефект от прилагането на адаптивно управление на светофарни уредби. Направени са предложения за промяна в регулирането на кръстовищата.

open/download as PDF
Трафик симулации адаптивно управлениеTraffic simulations adaptive managementЗлатин ТрендафиловBibliography

[1] The Statistics Portal - www.numbeo.com

[2] Тодорова М. Усъвършенстване нормативната база с цел подобряване движението в градовете, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, том 14, бр.3, 2016 г

[3] Chandra R., Gregory C. InSync Adaptive Traffic Signal Technology: Real-Time Artificial Intelligence Delivering Real-World Results. InSync System Comparison..USA,2012

[4] Трендафилов З. Анализ на методите за определяне на светофарните уредби. Научно списание „Механика Транспорт Комуникации , том 15, бр. 3, 2017 г