Научен доклад ID 1365 : 2016/3
СЕИЗМИЧНИ АНАЛИЗИ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

Станислав Цветков

Докладът показва, сеизмичен анализ според различни нормативни документи и стандарти за инженерно проектиране, на стоманобетонни цилиндрични резервоари за съхранение на вода. Анализите са свързани с въвеждането на хидродинамични натоварвания в специализиран инженерен програмен продукт. Използван софтуер е Tower 7, базиран на работата по Метода на крайните елементи.
Показани са: информация за резервоара, почвата, сеизмичното въздействие и хидродинамичните натоварвания от водата по време на земетръс.
Представени са вътрешни усилия на стената (на съоръжението) и изводите- сравнения между резултатите от трите теории.
Докладът се придружава с: формули, схеми и използвана литература.

open/download as PDF
хидродинамични товари Еврокод 8 НПССЗР-2012 СНиП (Строителни Норми и Правила)hydrodynamic loads Eurocode 8 НПССЗР-2012 СНиПСтанислав ЦветковBibliography

[1] Еврокод 8- Проектиране на силози, резервоари, тръбопроводи, Сборник 9, БИС, С., 2010

[2] Наредба РД-02-20-2/01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, МРРБ, С., 2012

[3] СНиП II-7-81*, Строительство в сейсмических районах/ Минстрой Росии. М.: ГП ЦПП, 1995