Научен доклад ID 1476 : 2017/3
СВЪРЗАНОСТ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В УЧЕБНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Детелин Василев, Николай Тончев, Станислав Марков

В статията са дефинирани определени насоки, в които могат да се развиват отделни учебни програми от специализацията на ВТУ „Тодор Каблешков“ по отношение на нанотехнологиите. Това би осъвременило част от определено учебно съдържание и повишило качеството на обучение в разглежданата институция. Процесът на обучение има нужда от подобна дейност, която да изгражда нови теоретични концепции, методи, интердисциплинарни и изследователски средства.

open/download as PDF
Нанотехнологии наноелектроника наноматериали качество на учебния процесNanotechnology Nanoelektronis Materials Science Training specializationДетелин Василев Николай Тончев Станислав МарковBibliography

[1] Суздалев. И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: «КомКнига», 2006, 592 с.

[2] Tontchev N. Materials Scienc. Effective solutions and Technological variants, LAP ”Lambert”, 2014, pp.142

[3] Тихоновский М.А., А.Г.Шепелев, Л.В. Пантеенко. Наноматериалы: анализ тенденций развития на основе данных об информационных потоках // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники». 2003, №5 (13), с. 103-110.