Научен доклад ID 1193 : 2015/3
РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Росица Тодорова, Паулина Тодорова

Статията разглежда ролята на социалните мрежи и техния потенциал за прилагане във висшето образование. Посочват се положителните и отрицателните моменти при използването на този вид онлайн услуги за по-лесно изграждане на социални връзки и отношения между хората и се отчитат правните и политическите последици в световен мащаб. Посочени са най-популярните в света социални образователни мрежи в САЩ и Европа. Отделя се внимание на правилното прилагане на новите технологии в дидактиката на използването им, което от своя страна изисква добро познаване на различните приложения. Извършени са проучвания чрез анкети за мнението на студенти от ВТУ „Тодор Каблешков” и са отчетени резултати. Направени са изводи и оценка на влиянието на социалните мрежи върху университетското обучение и са предложени идеи за прилагането им в учебния процес по информатика.

open/download as PDF
социални мрежисоциални Web 2.0 услугисоциален „read-write” Web електронно обучение висше образование колективен интелект.social networks Web 2.0socialservices Social„read-write" Web e-learning higher education collectiveintellect.Росица Тодорова Паулина ТодороваBibliography

[1]O"Reilly 2007:T. What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Communications&Strategies, 2007, 65, 17-37.

[2]eTwinning 2.0 Да построим общността на училищата в Европа: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/404_en.htm/documents/publications/et10_bg.pdf

[3]Warschauer 2007: Warschauer, M. Audience, Authorship and Artifact: The Emergent Semiotics of Web 2.0’,Annual Review of Applied Linguistics, 2007, 27, 1–23.

[4] Karen Miller Russell, Social media principles in PR education, http://www.teachingpr.org/teaching_pr/2009/06/social-media-principles-in-pr-education.html 2011

[5] YouTube and Vimeo for Education, http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/youtube-vimeo-education