Научен доклад ID 1312 : 2016/3
РОЛЯТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Даниела Тодорова

Съществена роля за развитието на икономиката на България има модернизирането на множество инфраструктурни обекти и различни дейности с обществен интерес, като се използват модерни и алтернативни инвестиционни решения чрез възможностите, които предлага публично-частното партньорство.
В този аспект настоящата разработка изследва ролята на публично-частното партньорство за развитието на икономиката на страната. Чрез обществените проекти, които изпълнява, публично-частното партньорство съдейства за подобряване на транспортната инфраструктура, чрез която се предлага модерна и качествена транспортна услуга. Ще се докаже, че моделът на публично-частно партньорство играе значителна роля за реализирането на големи проекти с обществено значение.Тойсе явява един от инструментите на публичния сектор за осигуряване на финансиране, заразвитие, изграждане и поддръжка н аинфраструктура, за подобряване на икономическото развитие на страната.
На базата на резултатите от изследването са формулирани конкретни препоръки за използването и прилагането на механизма на публично-частно партньорство, като акцентът е поставен на ролята му за постигането на икономически растеж и като цяло за развитие на транспортната инфраструктура и икономиката на страната.

open/download as PDF
публично-частно партньорство развитие инструмент икономика инвестиционни решения транспортна инфраструктураpublic-private partnership development tools economics investment decisions transport infrastructure.Даниела ТодороваBibliography

[1] Даниела Тодорова, „Роля на концесиите за развитието на транспортната инфраструктура”, сп. Икономика 21, бр.1, 2015г.

[2] Евгений Кънев, Публично-частно партньорство – принципи, модели и политики за частно предлагане на публични услуги, София, 2011,Издателство „Изток-Запад“, ISBN 978-954-321-823-3

[3] Закон за публично-частното партньорство, в сила от 01.01.2013 г.(Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г.)

[4] Закон за концесиите, в сила от 01.07.2006 г. (Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г).

[5] Методически указания за Публично-частно партньорство, Министерство на финансите, http://www.minfin.bg/bg

[6] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, https://www.mtitc.government.bg

[7] Публично-частно партньорство – 33 въпроси и отговори,

http://eirc-foundation.eu/Publications/PPP/PPP-Questions%20and%20Answers.pdf

[8] Публично-частни партньорства – преглед на добри европейски практики, DLA Piper

[9] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията http://www.mtitc.government.bg /page?category=451&id=4095.

[10] Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id

[11] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г, https://www.mtitc.government.bg

[12] Тодорова Д., „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”, МОНОГРАФИЯ, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015г.