Научен доклад ID 1478 : 2017/3
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЕКТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА

Емилия Димитрова

Внедряването на система за видеонаблюдение в контролираните обекти осигурява по-надеждна и по-сигурна охрана по периметър на широк кръг подобекти и се използва все по-често при охрана на обекти с висока степен на защита. Предназначението им е наблюдение от разстояние в реално време на контролираните обекти и записване на видеоизображения в управляващия център. В доклада е предложена методика за проектиране и внедряване на система за видеонаблюдение. Дадени са основните параметри и характеристики, по които се извършва изборът на видеокамери и специфичните изисквания, поставени при видеонаблюдение на обекти с висока степен на защита. Разположението на видеокамерите е направено върху предварително разработения архитектурен план на обекта. За определяне на необходимия брой видео камери и тяхното местоположение е използван софтуерът IP Video System Desing Tool.

open/download as PDF
системи за видеонаблюдение методика за проектиранеVideo Surveillance Systems Methodology of DesignЕмилия ДимитроваBibliography

[1] Кругль Г., Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV, Security Focus, 2010

[2] CCTV Standard: EN 50132-7, Video surveillance systems for use in security applications: EN 62676-4:2015

[3] Димитров В., Методология за изследване на сензори, специфични за съвременни електрически транспортни средства, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 1, 2014 г. статия № 0933

[4] IP базирани решения за видеонаблюдение, сп. Технологичен дом, available at:

http://tech-dom.com/statii.aspx?id=921

[5] IP Video System Design Tool, Manual, JVSG, 2017