Научен доклад ID 1434 : 2017/4
РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА МЕТАЛУРГИЯТА ПРЕЗ ЕПОХАТА НА АНТИЧНОСТТА

Давид Стоилковски

Докладът има за цел да изясни развитието на металургията през годините на човешката цивилизация. Обработва каменно-медната епоха, бронзовата епоха както и желязната епоха. Историята на металургията както е разгледана в целия свят така и в България.

open/download as PDF
Технологични процеси металургия история на металургията.Technological processes metallurgy history of metallurgy.Давид СтоилковскиBibliography

[1] Марков,С., Глобальное търгово-эконономическое сотрудничество, Экономика, Социология и Право, Москва 2013, № 10, с. 35-40.

[2] Markov, St., Dialectical relation between globalization and sustainable development of the word, Устойчиво развитие, 2016, № 1, с.18-23.