Научен доклад ID 1336 : 2016/3
РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ

Димитър Георгиев Михайлов

Настоящият доклад разглежда началото на техническия надзор на подемно-транспортни машини и подобряване на безопасноста при работа. Основната причина за авариите и злополуките е човешка грешка при работа и липсата на добра диагностика на подемно-транспортните машини. Направена е съпоставка между техническия надзор в Германия, Полша и България. Общото и за трите страни е въвеждането на електронни системи за технически надзор на подемни съоръжения. Новото за България, заимствано от другите две страни, е увеличаване значението от обучение на служителите, работещи с подемно-транспортни машини и специалистите, осъществяващи контрол върху тези съоръжения. Методът на експертната оценка на честотите на неблагоприятното събитие и обработна на стойностите от група квалифицирани специалисти-експерти води до намаляване на непредвидените откази на машините. За подобряване на безопасността са нужни и нормативни промени с цел повишаване на изискванията към подемно-транспортните машини.

open/download as PDF
технически надзор подемно-транспортни машини безопасностKey words : Technical surveillance; elevating gear machines; safety; Димитър Георгиев МихайловBibliography

[1] Коцев Н. В. “Надеждност и безопасност на метални кранови конструкции“. Технически университет - София, София, 2010 г.

[2] Димитров К. Д., Данчев Д. И., „Надеждност на строителни машини и системи“, Техника, София, 1994 г.

[3] http://www.damtn.government.bg/ - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, София, 2016.

[4] Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения, София, 2014 г.

[5] Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, София, 2014 г.

[6] Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, София, 2014 г.

[7] Стратегия за развитие на ДАМТН, София, 2015 г.