Научен доклад ID 1376 : 2016/3
РАЗВИТИЕ НА СИЛОВИТЕ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ И РЕЛЕЙНИТЕ ЗАЩИТИ В ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Иван Ангелов

Електроснабдяването в електрифицирания железопътен транспорт представлява сложна система, чрез която трябва да се пренася тягова електроенергия до транспортните средства. При настъпване на нежелани аварийни ситуации по тяговата мрежа или в подстанцията трябва да се изолира (изключи) участъка с аварията без да се прекъсва работата по другите фидерни зони. В доклада е направен преглед на силовите преобразуватели в локомотивите и тяхното влияние върху работата на защитите в тяговите подстанции. При развитие на силовите преобразуватели в тяговият подвижен състав се налага да се модернизира и защитната апаратура за избягване на неселективни изключвания на изводи.

open/download as PDF
Силови преобразуватели за електрически транспортни средства Релейни защити Импедансни защити.Power converters of electric vehicles Relay protection Impedance protection.Иван АнгеловBibliography

[1] Ангелов И.К. „Алгоритъм на работа на импедансно реле за тягови мрежи 25kV”. Годишник на Техническия Университет - София, том 60, книга 2, 2010г., страница 199 – 203.

[2] www.siemens.com – информация за локомотивите на Siemens и в частност за модел „Vectron”

[3] www.bombardier.com – информация за локомотивите изградени на базата на унифицирана платформа „TRAXX”

[4] Матов П., М. Ганов, Резултати от изпитвания на релейни защити на двупътни ЖП участъци. сп. Железопътен транспорт, 05/1994г., стр.9-11.

[5] A. STEIMEL, Power-Electronics Issues of Modern Electric Railway Systems, 10th International Conference on DEVELOPMENT AND APPLICATION SYSTEMS, Suceava, Romania, May 27-29, 2010