Научен доклад ID 1455 : 2017/3
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО - АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ

Даниела Тодорова

Съществена роля за развитието на икономиката на България има модернизирането на множество инфраструктурни обекти и различни дейности с обществен интерес, като се използват модерни и алтернативни инвестиционни решения чрез възможностите, които предлага публично-частното партньорство.В този аспект настоящата разработка изследва ролята на публично-частното партньорство за развитието на икономиката на страната.
Моделът на публично-частно партньорство играе значителна роля за реализирането на големи проекти с обществено значение. Той се явява един от инструментите на публичния сектор за осигуряване на финансиране, за развитие, изграждане и поддръжка на инфраструктура, за подобряване на икономическото развитие на страната. Ограничените бюджетни средства за изграждане, поддържане и развитие на публичната инфраструктура, оказват съществено влияние за използването и разпространението на формата публично-частно партньорство при сътрудничество между публичния и частния сектор. Чрез тази иновативна форма на финансиране се компенсират в голяма степен паричните ограничения, особено в условията на финансова и икономическа криза, и се въздейства положително върху икономическото и социалното развитие на страната. Затова трябва да се насърчава прилагането на публично-частното партньорство като подходяща форма на финансиране на проекти.

open/download as PDF
публично – частно партньорство инвестиции икономика ползи проекти финансиранеpublic-private partnership investments economy benefits projects funding.Даниела ТодороваBibliography

[1] Даниела Тодорова, Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и транспортната инфраструктура, Монография, 2015г., София, ISBN 978–954–12–0235-7

[2] Евгений Кънев, Публично-частно партньорство – принципи, модели и политики за частно предлагане на публични услуги, София, 2011, Издателство „Изток-Запад“, ISBN 978-954-321-823-3

[3] Европейски съюз, Регионална политика, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/newslet170/170_08_bg.pdf

[4] Единен информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз, http://www.eufunds.bg/bg/page/8

[5] Закон за публично-частното партньорство, в сила от 01.01.2013 г.(Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.)

[6] Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, http://umispublic.government.bg/

[7] Кохезионен фонд, http://bg.wikipedia.org/wiki/Кохезионен фонд

[8] Методически указания за Публично-частно партньорство, Министерство на финансите, http://www.minfin.bg/bg

[9] Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020, Анализ и потенциални ефекти върху България, Институт за пазарна икономика

[10] Приложение към Ръководство за анализ на разходите и ползите на инвестиционни проекти: www.eufunds.bg/docs/Guide_CBA.pdf

[11] Публично-частно партньорство – 33 въпроси и отговори,

http://eirc-foundation.eu/Publications/PPP/PPP-Questions%20and%20Answers.pdf

[12] Публично-частни партньорства – преглед на добри европейски практики, DLA Piper. Европейски ПЧП доклад, 2007, с. 4