Научен доклад ID 1445 : 2017/3
ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Петя Стоянова

В доклада се разглеждат различните методи и модели за проектиране на логистичните вериги, канали и мрежи, за да се осъществи успешното управление на материалния поток и съпътсващите го финансов и информационен поток. Моделът за избор на местоположение на дистрибуционен център е добра основа за локализиране на място, на което ще бъдат направени значителни капиталовложения. Това е възможно, чрез прилагането на модели на център на тежестта. Модели за локация на P- логистични центъра за дадена логистична мрежа при критерий - средно претеглено разстояние (минимум транспортна работа). Целта на логистичната система е оптимизация на целевата функция – да се минимизират общите разходи на потока. Това е основната задача в управлението (логистичния мениджмънт) на логистичната система.
Всяка логистичната система се състои от подсистеми с отделни логистични функции, на които съответстват дяловете на логистиката. В общата теория е описан логистичния мениджмънт като дял от подсистемата на логистичното управление. Важен фактор за управлението е нивото на обслужване със съответния критерий и ограничения в капацитета, отчетено с модели за локация на P - логистични центъра. Предвид стационарния вид на логистичния център е необходимо да бъдат отчитани постоянни и променливи разходи за откриването му и транспортиране на потока по елементите - вход/изход.

open/download as PDF
избор на местоположение оптимален брой и локация на логистичните обекти минимизиране на общите транспортни разходиLocation selection optimal number and location of logistics sites minimization of total transport costs.Петя СтояноваBibliography

[1] Кътев С., К. Карагьозов, „Подходи при избор местоположението на логистичните обекти при проектиране на верига на доставките“, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823, том 11, бр.3, 2013

[2] Chopra S., P. Meindl, “Supply chain management – Strategy, Planning, and Operation”-

3rd ed., Printer: Hamilton Printing Company Inc., 2007

[3] Daskin M., L. Snyder, R. Berger, “Facility Location in Supply Chain Design”- Working paper, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208-3119, U.S.A., December 2003 - http://www.lehigh.edu/~lvs2/Papers/facil-loc-sc.pdf

[4] Daskin M., Snyder, R. Berger, A. Langevin, D. Riopel, “Logistics Systems Design and Optimization”- Facility Location in Supply Chain Design, Springer, March 25, 2005

[5] Balinski M., Integer Programming: Methods, Uses, Computation, Management Science, 12, 253-313., 1965

[6] Erlenkotter D., A Dual-Based Procedure for Uncapacitated Facility Location, Operations

Research, 26, pp. 992-1009., 1978

[7] Daskin M., Network and Discrete Location: Models, Algorithms and Applications, John Wiley and Sons, Inc., New York. , 1995

[8] Geoffrion A. and G. Graves, Multicommodity Distribution System Design by Benders Decomposition, Management Science, 20:5, pp. 822-844., 1974

[9] Min H., V. Jayaraman and R. Srivastava, Combined Location-Routing Problems: A Synthesis and Future Research Directions,. European Journal of Operational Research, 108, pp. 1-15. , 1998

[10] Perl J., A Unified Warehouse Location-Routing Analysis, Ph.D. Dissertation, Department of Civil Engineering, Northwestern University, Evanston, IL, 1983

[11] Perl J. and M. Daskin, A Warehouse Location-Routing Problem, Transportation Research, 19B:5, pp. 381-396., 1985

[12] Kарагьозов К., Т. Размов, Ю. Варадинова, Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги при управление на логистичните системи, Студия, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков“, бр. 3, 2012

[13] Hillsman E., „The p-Median Structure as a Unified Linear Model for Location—Allocation Analysis“, Environment and Planning A, 198

[14] Daskin M., K. Maass: The p-median problem. In: Location Science, Springer International Publishing , pp 21–45., 2015

[15] Church R., C. ReVelle, “Theoretical and computational links between the p-median, location set-covering, and the maximal covering location problem” Geographical Analysis, 8, 406–415, 1976

[16] Church R., C. ReVelle, “The maximal covering location problem” Papers of the Regional Science Association, 32, 101–118, 1974

[17] Church R., ”Synthesis of a Class of Public Facilities Location Models”, PhD Thesis, Department of Geography and Environmental Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore, MD, 1974.