Научен доклад ID 1249 : 2015/3
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНА ТОКОИЗПРАВИТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 1000 V ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

Явор Исаев, Георги Павлов, Любомир Секулов, Тодор Лалев, Румен Стоицев

Лабораторните токоизправителни станции (ЛТС) са устройства, които намират широко приложение при провеждане на лабораторни упражнения, изпитване, изследване и диагностика на електрически уредби и прилежащите към тях управление и периферни устройства.
Лабораторните токоизправителни станции са мобилни захранващи устройства, при които е създадена възможност за плавно регулиране на ефективната стойност на напрежението в широки граници. Снабдени са с токоограничаващ блок, който предпазва станцията и изпитваните обекти от претоварване и къси съединения. Те осигуряват сигурност и безопасна работа, поради реализираното двойно галванично разделяне между изхода и входа на станцията.
В доклада са представени проектирането и модернизацията на силовата част, управлението и защитите на ЛТС ТЕС 150. Модернизацията е извършена посредством съвременни IGBT съставни транзистори, микропроцесорно управление и защити.

open/download as PDF
лабораторна токоизправителна станция инвертор импулсен преобразувател.laboratory rectifying station inverter pulse converter.Явор Исаев Георги Павлов Любомир Секулов Тодор Лалев Румен СтоицевBibliography

[1] Шишков А. Полупроводникова техника, част 1. Изд. Техника, София, 1989

[2] Сп. Радио, телевизия, електроника бр. 5. Превключване на нискочестотни вериги., 1976

[3] Кривоносов А. Оптоэлектронные устройства, И. Энергия, Москва.,1978

[4] www.datasheet.com

[5] www.nimultisim.com

[6] www.microchip.com