Научен доклад ID 1506 : 2017/3
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПИРАЧНИ СИСТЕМИ НА ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ

Георги Павлов, Любомир Секулов, Мартина Томчева

Съвременните изследвания в областта на спирачните режими на електрическите транспортни средства (ЕТС) са ориентирани към повишаване на електроенергийната ефективност при използване на електрическите спирачни системи. При трамвайните мотриси, състоящи се от моторен и прикачен вагон е необходимо ефективно съгласуване на електрическото спиране на моторния вагон с механичното спиране на немоторния. В доклада са представени основните резултати от модернизацията на основните електронни модули асемблиращи стенд за изследване на ефективността на реалните спирачни системи експлоатирани в трамвайни мотриси и ремаркета в Столичния електротранспорт.

open/download as PDF
електрическо спиране електрически транспортни средства трамвайни мотриси и ремаркета микропроцесорно управление.electric braking electric vehicles tramcars and carriages microprocessor control.Георги Павлов Любомир Секулов Мартина ТомчеваBibliography

[1] Българанов Л. Електрически транспорт – гр. София, 2009г.

[2] Димитров В., Е. Димитрова, Определяне качеството на регулиране при системи за автоматично управление – лабораторен стенд, Научни трудове на Русенския университет - 2013, ISSN 1311-3321, том 52, серия 3.2, стр. 153-158, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/3.2/3.2-26.pdf

[3] Миленов И., В. Димитров, Р. Баев, В. Станков, Модулно задвижване за електромобил, VII научна конференция ”ЕФ 2015”, България, Созопол, 19 - 21 Септември, 2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 321-328.

[4] Лалев Т., Ив. Миленов. Проектиране на цифрова релейна защита за тягови електрически вериги за постоянен ток - Научно списание Механика Транспорт Комуникации том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1008 ISSN 1312-3823

[5] Hannig & Kahl, Техническа документация на съществуващия спирачен блок за управление, 1988г.,