Научен доклад ID 1577 : 2018/4
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ПРЕВОЗИ С ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Натали Михайлова, Магдалена Цекова, Петя Коралова – Ножарова

Настоящият доклад има за цел да изследва развитието на пазара на товарни и пътнически превози с въздушен транспорт в България. За целта ще бъдат анализирани група от показатели, като: самолетодвижения, брой обслужени пътници, пазарен дял на авиокомпаниите, реализирани превози до български летища, приходи на летищни оператори и др. Въз основа на изследваните данни са очертани проблемите, които затрудняват развитието на въздушния транспорт и са предложени мерки за бъдещо развитие.

open/download as PDF
въздушен транспорт проблеми решения.air transport problems solutions.Натали Михайлова Магдалена Цекова Петя Коралова – НожароваBibliography

[1] Коралова П., ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЪТНИЧЕСКАТА ПРЕВОЗНА РАБОТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ, сп. Механика Транспорт Комуникации, брой 3, 2016 г.

[2] Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Статистика, https://www.caa.bg/bg/category/292/statisticheska-informaciya, посетен на 13.05.2018 г.

[3] Министерство на финансите, Публични разходи, www.minfin.bg, посетен на 13.05.2018 г.