Научен доклад ID 1338 : 2016/3
ПРОБЛЕМА СПИРАНЕ КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Dragan Petrović, Milan Bižić

Целта на тази публикация е да даде информация за проблемите и техническите постижения в областта на спирането на железопътните превозни средства. Направено е кратко описание на трудностите, свързани с прилагането на спирачки в железопътните превозни средства от датата на възникване на железопътния транспорт до днес. От направеното изложение може да се види какви предизвикателства поставя спирането пред инженерите за по-нататъшното развитие на железопътния транспорт. Основният проблем на развитието на пътническия и товарния жп транспорт е решен чрез увеличаване на степента на автоматизация на спиране по един напълно нов и оригинален начин. Този проблем е решен от сръбския инженер Добривое Божич от Кралево. От приемането на неговите решения през 1928 г. към днешна дата, този принцип на спиране е останал непроменен. Статията дава описание на неговото решение, и някои детайли от интересният живот на сръбския инженер. Божич е първият в света, който е проектирал и приложил изцяло ново решение в спирачната система (въвежданетона три налягания) на железопътните превозни средства. Основната му характеристика е свързана с възможността за постепенно освобождаване на спирачките. Това решение увеличава нивото на автоматизация на спиране и осигурява по-бърза, по-безопасна и с по-добра фективност спирачна система, а от там и по-добро качество на производство на железопътни превозни средства и на железопътния транспорт като цяло.

open/download as PDF
Спиране Железопътни возила Добривое Божич Спирачка на БожичBraking Railway Vehicles Dobrivoje Bozic Bozic Brake.Dragan Petrović Milan BižićBibliography

[1] D. Velickovic, Stivenson, Tehnicka knjiga, Beograd, 1949.

[2] D. Petrović, V. Aleksandrov, Railway vehicles – fundamentals, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, Kraljevo, 2013.

[3] J. Švagel, Brakes on railway vehicles, Enterprise for railway publishing activity, Belgrade, 1962.

[4] V. Vainhal, Brakes and braking of trains, Enterprise for railway publishing activity, Belgrade, 1991.