Научен доклад ID 1289 : 2016/4
ПРИЛОЖИМОСТ НА СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ В ГРАДСКА СРЕДА

Никол Николаева Никифорова

В статията ще бъде направен преглед на софтуерни решения, предлагащи възможности за придвижване в градска среда на територията на Столична община.Ще бъде направена съпоставка на възможностите предлагащи различните софтуерни приложения, отнасящи се до избягване на задръствания, оптимизация на маршрути за придвижване, използване на най-ефективна комбинация между видовете градски транспорт на територията на столицата.Основна цел на статията е да се представят резултати за показател „спестено време“ за пътниците при използване на софтуерно приложение за придвижване в градска среда.

open/download as PDF
Софтуерно приложение; ТранспортApplication software; transportНикол Николаева НикифороваBibliography

[1] “Google Play” магазин- основни характеристики.

[2] Приложение “SofiaTraffic” и “Moovit”

[3] Уикипедия в Google за приложенията.

[4] Корпоративен Блог-Microinvest.