Научен доклад ID 1215 : 2015/3
ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА СЕЛЕКТИРАНИ ПАРАМЕТРИ НА КАЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Александър Монов, Мартин Иванов, Николай Тончев

В съобщението за целите на анализа и оптимизацията на различни технологични параметри са приложени числени методи в областта на възстановяването на размери и свойствата на метални изделия. Предложените методи са свързани с теорията на експеримента и използват концепцията за многофакторен анализ на различни селектирани параметри на качеството. Актуалността на подобно изследване се обуславя от факта, че нарастващата роля на качеството на продукцията изисква инструменти за автоматизиране на експерименталните изследвания и това все по-широко се осъществява с различни числени методи. Чрез тях се удовлетворява необходимостта от повишаване ефективността на експерименталните изследвания.

open/download as PDF
материалознание пожелезяване числени подходи.Materials Science ANN Analysis Numerical approaches.Александър Монов Мартин Иванов Николай ТончевBibliography

[1] Campbell C.E., G.B. Olson, “System design of high performance stainless steels I, Conceptual and computational design”, Journal of Computer-Aided Materials Design 2001, 7:145-170.

[2] VitosL., P.A. Korzhavyiand B. Johansson, "Stainless steel optimization from quantum mechanical calculations", Nature Materials 2003, 2:25-28.

[3] Tontchev N. Materials Science, Effective solutions and Technological variants, 2014/3/3, LAMBERT Academic Publishing

[4] Rajan K., “Materials Informatics Part I: A Diversity of Issues”, JOM 2008, 60:50-50.

[5] Liu Z.K., L.Q. Chen and K. Rajan, "Linking length scales via materials informatics", JOM 2006, 58:42-50.

[6] Драголов Е. Повишаване трайността на възстановени детайли от земеделската и автотракторна техника, чрез покрития от електролитни сплави, Дисертация, Русе,2013.