Научен доклад ID 1389 : 2016/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЪНКОСЛОЙНИ ФОТОВОЛТАИЦИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТРАНСПОРТ

Теодоро Тодоров

В последните години с бързи темпове се развиват редица нови технологии за производство на соларни панели. Една такава технология позната като ”thin-film solar cells” доведе до възможността за производството на тънкослойни фотоволтаици.Тя позволявазначително да се намали количеството на влагания силиции Si. Освен това се постига значително по-високо КПД - около 16% при досегашните 6-8%, при това с по-ниска цена.
В доклада са разгледани и анализирани възможностите и перспективите за приложение на тази нова технология в електрическия транспорт. Разгледана е и друга нова технология при която се използват слънчеви концентратори и която позволява да се увеличи значително КПД на фотосоларните модули.

open/download as PDF
соларни панели електромобили нови технологииsolar panels electric vehieles new technologiesТеодоро ТодоровBibliography

[1] Евтимов И. , Иванов Р. , Попов Г. „Възобновяеми енергийни източници“,Русе, 2013

[2] Евтимов И. „Електромобилността една реалност за устойчиво развитие на транспорта и опазване на околната среда“, Русе, 2015

[3] Калчевски Ст. „Възобновяеми енергийни източници, вторични енергийни ресурси и съвременни аспекти при тяхното оползотворяване“, София, 2013

[4] Сибикин Ю. Д., Сибикин, „Нетрадиционньыээе и възобновляемые источники энергии“, Учебное пособие, Москва, Издателство КноРусе, ISBN: 978-5-406-00378-0, 2010