Научен доклад ID 1641 : 2018/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ШЕФЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ТРАНСПОРТА

Драго Михалев, Райна Алашка

Дадени са основните термини, формули и стъпки на дисперсионния анализ. Дисперсионният анализ е метод за изследване на различни зависимости. Описан е методът на Шефе. Той е по-добър от метода на дисперсионния анализ. С него могат да се направят сравнения на всеки две групи или да се направят сравнения на комбинация от няколко групи. При двата метода се използва F-разпределение на Фишер. Приложен е методът на Шефе за резултатите на студентите в зависимост от формата на обучението им. Направено е сравнително изследване относно ефективността на четири различни форми на обучение. Статистическите данни са получени от резултатите на 79 студента от ВТУ“Тодор Каблешков“. Показана е групата, която дава най-добър резултат. Дадени са примери за възможно приложение на метода в транспорта и образованието.

open/download as PDF
образование транспорт статистика метод на Шефе дисперсионен анализ приложна математика.Education transport statistic Scheffe’s method dispersion analysis applied mathematicДраго Михалев Райна АлашкаBibliography

[1] Михалев Д. Й., Алашка Р. М. Теория на вероятностите и статистика., София, 2012 г.

[2] Калинов Кр. Статистически методи в поведенческите и социални науки., София, НБУ, 2010г.

[3] Шеффе Д. Дисперсионньiй анализ., Москва, Фиматгиз, 1963г.