Научен доклад ID 1369 : 2016/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ОПТИМАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ В МОДЕЛИТЕ НА РАШ И НА БИРНБАУМ

Райна Алашка

Логистичните вероятностни модели се използват основно в икономиката. Ще представим тяхно приложение в образованието. Ще покажем как с използването им можем да определим оптималните параметри в еднопараметричния модел на Раш и двупараметричния модел на Бирнбаум, които в последните години широко се използват в образованието.

open/download as PDF
Логистични вероятности модели Вероятностни модели Модел на Раш Модел на Бирнбаум Образование.Logistic probabilistic models Logit-model Rasch-model Birnbaum-model Item Response Theory Education.Райна АлашкаBibliography

[1] Стоименова Е., Измерителни качества на тестовете, София, 2000 г.

[2] Birnbaum A., Some Latent Trait Models and Their Use in Inferring an Examinee’s Ability. In F.M. Lord and M.R. Novick. Statistical Theories of Mental Test Scores. Readinf Mass.: Addison-Wesley, 1968. Ch. 17-20. –p 397-479.

[3] Rasch G. Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. Copenhagen, 1960, Danisch Institute of Educational Research. (Expanded edition, Chicago, 1980, The University of Chicago Press).

[4] Михалев Д., Алашка Р. Теория на вероятностите и статистика, София, 2012 г.

[5] Улучев Р., Михалев Д., Приложна математика, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2008 г.