Научен доклад ID 1396 : 2016/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Елена Димкинa

Моделирането е един от най-разпространените способи за изучаване на различни процеси и явления. В днешно време компютърната промишленост предлага съвременни инженерни разнообразни средства за моделиране, позволяващи не само моделиране на сложни системи, но и провеждане на експерименти с тях. Те могат да се използват успешно и в обучението по електротехника, като дават възможност за добра визуализация на резултатите.
В настоящата работа е направен обзор на по-често използваните методи за компютърно моделиране и изследване на електрически вериги. Разгледани са примери за тяхното приложение.

open/download as PDF
компютърно моделираме симулация методи за анализcomputer modeling simulation methods of analysisЕлена ДимкинaBibliography

[1] Чернева Г., Теоретична електротехника, I част, София, ВТУ „Т.Каблешков”, 2011

[2] Чернева Г., Стойчева Н., Ръководство за лабораторни упражнения по компютърно моделиране и симулация на комуникационна и осигурителна техника / Галина Чернева, Нели Стойчева, София, ВТУ Т. Каблешков, 2010.

[3] Andre Vladimirescu, Computer analysis of electrical circuits, New York, 1994