Научен доклад ID 1649 : 2018/3
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО ОБНОВЛЕНИЕ

Жанета Калинова

Класическият проблем на организационното развитие се свързва с неизбежния им упадък. Като социални системи, организациите преминават през аналогични на биологичните системи етапи. Публикацията разглежда спецификата на процеса на развитие на организациите с ползване на модел, представящ жизнения цикъл на организационна система. Може да обобщим, че от създаването на организацията, когато се дефинират мисията, визията, функциите, определя се целевата стратегия, създава се структурата и състава, определя се системата от правила и се формира организационна култура до момента на натрупването на рутина и наличие на ниска емоционална удовлетвореност на служителите, организацията е изправена пред предизвикателството да се сблъсква с проблеми от различно естество. И в етапите, когато тя е в състояние да се справя гъвкаво с проблемите, наблюдаваме развитие и растеж. В резултат на намаляваща способност да се вземат навременни и правилни решения, организацията достига до стареене и упадък. Съществуват редица техники за връщане на организациите в творческия им период. Именно в този контекст настоящата публикация разглежда предприемачеството като инструмент за организационно обновление. Това е непрекъснат процес, силно доминиран от ръководителя, от неговите лидерски способности и стил на ръководство. Ако са налице неумение за работа в екип, слаба мотивация, липса на необходимите знания и умения, невъзможност да се съвместят основните задължения в организацията и тези по проекта, неправилно обяснени и разпределени задачи, липса на информация и на ефективна организация, процесът на организационно обновление ще е силно затруднен.

open/download as PDF
предприемачество работа в екип организационно поведениеentrepreneurship team work organizational behaviorЖанета КалиноваBibliography

[1] Бешевлиев В. Прабългарски епиграфски паметници. София : Издателство на

Отечествения фронт, 1981. p. 123.

[2] Калинов К. Аспекти на теорията на организацията. С прости думи за сложността на

системите. Варна : Данграфик, 2017.

[3] Калинов К. Организационна култура. Варна : Данграфик, 2016.

[4] Канев Д. Икономика на труда. Варна : Е-Литера Софт, 2013. p. 126.

[5] Славова И. Връзка и взаимодействие между управлението на проекти и бизнес

стратегията на организацията. Достъпна на адрес:

https://www.unwe.bg/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol1_2011_No6_I%20Sl

avova.pdf., последно посетен на 15.04.2018 г.

[6] Хаджиев К. Нови измерения на екипния подход.. Електронно списание на СА ”Д. А.

Ценов” – Свищов.Бр. 4. 2012 r.

[7] Мильнер Б. Теория организации. Москва : Москва, Инфра.2000