Научен доклад ID 1334 : 2016/3
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПРИ ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ТРАНСПОРТА

Миряна Евтимова

Транспортния отрасъл генерира около 30% от емисиите на парникови газове, като на автомобилния транспорт се дължат повече от 70% от тези емисии. За изграждане на конкурентна нисковъглеродна икономика с ефективно използване на природните ресурси при изграждане на единно европейско транспортно пространство е необходимо „екологизиране на работните места” в областта на тази стратегическа икономическа дейност.
Създаването и внедряването на енергийно ефективни и нисковъглеродни технологии за транспортните средства е свързано с нови предизвикателства в областта на образованието. За интегриране на обучението по безопасност и здраве при работа при зелени работни места в университетското образование са възможни различни подходи и възможности, които могат и следва да бъдат използвани.
В доклада е направен комплексен анализ на особеностите и възможностите за подготовка на специалисти с необходимите професионални компетентности за реално използване на потенциала на зелената икономика чрез екологосъобразни работните места и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за тях.
В заключение са описани методите и средствата за интегриране на обучението по безопасност и здраве при работа при зелените работни места в университетското образование.

open/download as PDF
Безопасност здраве работа зелени работни места.Safety health work green work places.Миряна ЕвтимоваBibliography

[1] ЕИСК. Становище на Европийския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на устойчиви зелени работни места с оглед на пакета от мерки на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата”. 2011/С 44/18.

[2] Eurostat. Environmental economy - employment and growth. May 2016.

[3] Закон за насърчаване на заетостта. Обн. ДВ, бр. 112 от 29. 12. 2001 г. Посл. изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г.

[4] Заповед МОСВ № РД-79/27. 01. 2012г., МТСП № РД 01-75/27. 01. 2012г. относно утвърждаване на „Списък на икономически дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда”.

[5] Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. Предизвикателства и възможности за интегриране на безопасността и здравето при работа в университетското образование. 2010 г.

[6] Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г. Посл. изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г.