Научен доклад ID 1501 : 2017/3
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ СЕКТОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Мира Зафирова, Милен Икономов

През последните 20 години Европейската комисия полага много усилия за преструктуриране на пазара на европейския железопътен транспорт, както и да засили позицията му по отношение на другите видове транспорт. Те са концентрирани в три основни области, които са от изключително значение за развитието на конкурентоспособността на железопътната транспортна индустрия:
1) отваряне на пазара на жп транспорта за конкуренция,
2)подобряване на техническата съвместимост и сигурността на националните жп мрежи,
3) развитие на жп инфраструктурата.
Целта на тези мерки е да се преодолее спадът в развитието на жп сектора от последните няколко десетилетия.
В България, разработената Oперативна програма „Транспорт” въз основа на координирана последователност от приоритети, дефинира стратегическото развитие на транспортния сектор за периода 2007 – 2013 г., с цел постигне целта „Сближаване” на ЕС.
Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 2014-2020 e продължение на ОП”Транспорт” . Общата цел на и на двете оперативни програми е „Развитие на устойчива транспортна система“
В областта на железопътния сектор стратегията на ОПТТИ 2014-2020 е насочена към развитието на ефективна железопътна система на ЕС и създаване на конкурентоспособен и привлекателен железопътен пазар спрямо другите видове транспорт в България.

open/download as PDF
Железопътна инфраструктура Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”Key Words: railway infrastructure operational Program “Transport and Transport infrastructure” transport corridors Мира Зафирова Милен ИкономовBibliography

[1]. Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013

[2]. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020